Alkohol och narkotika

AB Cean tar emot ungdomar med missbruksproblem för beroendebehandling och boende. En grundsten i arbetet är att våra boenden behöver, och ska, vara drogfria. För att uppnå detta krävs ett förebyggande arbete med kontroll på olika sätt.

Kännedom och relation

På Cean arbetar vi utifrån ett anknytningsteoretiskt och relationsinriktat synsätt, där relationen mellan behandlaren och den unge står i fokus. En god relation med god anknytning skapar ett samarbete där ungdomen själv inser nyttan i att beskriva sin situation så sanningsenligt som möjligt för att vården ska uppnå bästa tänkbara resultat. En sådan relation uppnås genom ömsesidigt förtroende och respekt för den unge. I inledningen av vårdtiden är det därför viktigt att den unge snabbt får uppleva fördelen med att våga berätta om sig själv och sina tankar om sitt missbruk.

Okulära bedömningar

Efter mångårig erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik vet vi på Cean att substansen kan ha ett kraftfullt grepp över personen. Det kan ta längre tid, än den vi har på oss, för den mänskliga relationen att framstå som viktigare än substansen. Relationen ger oss däremot kunskap om huruvida någon har en svårare period avseende motivation, riskerar att ta ett återfall, tagit återfall eller uppträder påverkad.

Drogtester

Narkotika- och alkoholtester genomförs regelbundet. Planeringen görs i samråd med socialtjänsten och ungdomen samt eventuella vårdnadshavare. Vi gör även oplanerade stickprov för oförutsägbarhetens skull, eller vid misstanke. Vid oplanerat drogtest är det viktigt att ungdomen är medveten om frivilligheten i detta.

Genomsökningar av rum/lägenheter

Genomsökning av en stödlägenhet eller ett hem för vård och boende är enligt svensk rättspraxis ett väldigt känsligt moment. Vi genomför genomsökningar av boendet vid misstanke om förekomst av narkotika eller alkohol. T.ex när någon uppträtt påverkad eller om det på annat sätt föreligger ett sammanbrott i behandlingen där den unge eller andra i boendet kan utsättas för risk. .

Relationellt förhållningssätt i missbruksbehandling

Missbruk av droger och alkohol fungerar oftast som smärtlindring. Smärta orsakad av missbruket i sig, men även av tidigare förvärvade sår.

För att sluta använda denna lindring behöver människan bära och bearbeta sin smärta. En viktig förutsättning för att våga detta är trygga och nära relationer. För värme, avlastning, reflektion och läkning.

Vi arbetar utan sanktioner

Vi arbetar utifrån ett anknytningsteoretiskt och relationsorienterat synsätt. Därför har vi utelämnat sanktioner och bestraffningar som ett vardagligt instrument i behandlingen. Sådana skapar oftast behov av att dölja och gömma de problem och tillkortakommanden som den unge kommit till oss för att arbeta med. Vi rör oss bort ifrån diskussioner om regler och konsekvenserna av att bryta dem. Så undviker vi de statiska situationerna av tryck och mottryck. Istället strävar vi efter att den unge ”äger” sitt problem och i sig själv kan hitta motivationen att handskas med detta. Det vardagliga arbetet i behandlingen fokuserar på orsakerna till placeringen, innehållet i behandlingsplaneringen, genomförandeplanen och de motstånd som dyker upp under behandlingen.

Återfall

Återfall eller annan form av sammanbrott i behandlingen leder inte automatiskt till utskrivning, utan ses som en naturlig del av arbetet. Vi räknar med avvikelser och använder dessa till att hjälpa den unge att hitta nya, alternativa vägar att hantera gamla problem. Vid behov använder vi externa samarbetspartners för avgiftning, vid såväl inskrivning som efter återfall under pågående behandling.

Miljöombyten

Genom den vårdfläta som vi byggt upp på Cean arbetar vi strukturerat med så kallade miljöombyten. Vid en pågående dålig behandlingsspiral med återkommande återfall och/eller eventuellt bristande motivation, kan placeringen tillfälligt övergå till någon annan enhet inom Cean som fortsätter ansvara för behandlingen. Anknytningen till behandlingspersonalen behöver då inte brytas eftersom relationen kan upprätthållas under omplaceringen.

Genom olika samarbetspartners kan vi också bidra med medicinsk avgiftning både i öppenvård samt slutenvård. Eventuellt återkommande återfall är därför inte orsak till avbrott i behandlingen utifrån Ceans sida. Istället blir de en del av behandlingen, där vi vill vara med och arbeta ännu intensivare.