Cean åre  - kvalificerad öppenvård och stödboende i naturskön miljö

Cean Åre vänder oss till ungdomar och unga vuxna med missbruksproblematik, samsjuklighet, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa.

Vi arbetar med daginskrivningar, vilket innebär att ungdomarna bor i eget boende.  I daginskrivning  ingår coaching, behandling och telefonjour, och vi arbetar med att ge ett strukturerat stöd i vardagen och lägger upp behandlingen utifrån individens behov.

Vi erbjuder även eftervård i eget boende efter placeringar inom exempelvis SiS, och då ingår kvalificerat kontaktmannaskap, samt stödboendeplatser för vuxna som fyllt 21 år.

Med varje klient görs en fördjupad bedömning, där individens problembild och behov kartläggs, och resulterar i förslag på specifika insatser. Vid behov görs även en läkarbedömning.

Personalen på Åre Öppenvård är socionomer, psykologassistenter och behandlare med stor erfarenhet och kunskap om målgruppen. Vi använder upplevelsebaserat socialt och emotionellt lärande, strukturerad återfallsprevention, KBT-samtal eller familjearbete, allt utifrån behov.

Det finns tillgång till andra kompetenser såsom psykiatriker, psykologer och beroendeterapeuter inom företaget.

För mer information, välkommen att ringa!

Bianca Zanden  070 4836038

Ina Troll             070-4809236