Cean familjehem får regelbunden handledning av leg.
psykolog/psykoterapeut och arbetar alltid nära behandlingsteamet.

Cean familjehem

Vi tar emot barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, anknytningsstörningar samt svåra psykiska och sociala problem. Även traumatiserade barn och unga, som farit illa i sin hemmiljö och behöver skydd samt hemlig adress, kan få detta genom oss. Alla barn och ungdomar som placeras i Ceans familjehem erbjuds behandling genom Ceans öppenvård.

ANSÖK OM PLATS

Våra familjehem

Familjehemmen arbetar miljöterapeutiskt i vardagen. Familjehemmen får ett nära stöd av våra familjehemskonsulenter som är socionomer i grunden. Alla familjer får handledning av Ceans öppenvård som består av socionomer, psykoterapeuter och psykologer.

BLI FAMILJEHEM

Målgrupp

Vi tar emot unga med neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, anknytningsstörningar, svåra psykiska- samt sociala problem. Även traumatiserade barn och unga, som farit illa i sin hemmiljö och behöver skydd samt hemlig adress kan få detta genom oss.

Verksamheten

Cirka 40 kvalificerade familjer, från Dalarna till Östergötland, är idag knutna till verksamheten och arbetar i ett tätt samarbete med vårt behandlingsteam.

Behandlingsteamet består av

 • Leg. psykolog
 • Leg. psykoterapeuter
 • Leg. barnmorska
 • Psykiaterkonsulter
 • Pedagog
 • Socionomer
 • Ungdomscoacher

Utredning

Ceans öppenvård utför psykologutredningar, neuropsykiatriska utredningar samt förälder– barn utredningar.

Om familjehemmen

 • Alla våra familjehem är utredda enligt nya Kälvestensmetoden.
 • Flertalet av våra familjer har många års erfarenhet av att vara familjehem.
 • Jour- och familjehemsföräldrarna får regelbunden handledning av leg.psykolog eller psykoterapeut.
 • Alla utbildas i Vägledande samspel/ ICDP och anknytningsteori för att öva på och stärka sin förmåga till samspel och reflektion.

Skola eller sysselsättning

Vi strävar alltid efter att den unge skall ha en fungerande skolgång eller en adekvat praktikplats. Vi följer regelbundet upp skolarbetet och erbjuder skolans personal handledning eller konsultation. Vi erbjuder också arbetsträning eller praktikplats. Vi har även tillgång till ungdomscoacher som arbetar med färdighetsträning.

Vi har ett samarbetsavtal med Misa AB. Misa har stor erfarenhet av att kartlägga vilket stöd varje individ behöver för att kunna delta i arbetslivet genom praktik eller arbete.

Behandlingsideologi

Vår behandlingsfilosofi vilar i en relationell grundsyn, anknytningsteori, mentaliseringsteori och affektteori

Behandlingsmetoder

 • Familjehemmets roll är att skapa en trovärdig och tillitsfull relation till den unge utifrån behandlingsmetoder som har en förankring i affekt- och anknytningsteorin.
 • Familjehemmet använder sig av vardagens möjligheter för att uppnå ett positivt samarbetsklimat, vilket är grunden för all förändring.
 • I handledningen får familjehemmet hjälp att hitta metoder och redskap som bäst gynnar den unges utveckling.
 • Vi strävar alltid efter att lyfta fram det som fungerar hos den unge och stärka det som han eller hon är bra på.
 • Behandlingsteamet erbjuder samtalsterapi, KBT, lekterapi, mindfullness, symboldrama, hypnospsykoterapi och mentaliseringsträning.
 • Biologiska föräldrars engagemang och delaktighet är viktig. Vi utformar stödinsatser utifrån de resurser, ork och önskemål som föräldrarna har.
 • Vi kan erbjuda behandling i hemmet, Vägledande samspel eller systemisk familjeterapi som en eftervårdsinsats.

Kvalitetssäkring

Samtliga som är placerade fyller regelbundet i ett frågeformulär där det framgår hur de har det i sin familj och hur de upplever att behandlingspersonalen lyssnar på dem. Den unge får dessutom göra BECK:s självskattning i samband med placering. Skattningen upprepas sedan var 6:e månad under placeringstiden. Alla resultat dokumenteras och bearbetas statistiskt. De barn och ungdomar som är placerade med behandlingsinsatser har också en egen kontakt i behandlingsteamet som följer barnets/ungdomens mående en gång i veckan.

Enhetsansvarig Stockholm: Ingela Martinsson – 08-128 56 021

Enhetsansvarig Uppsala: Jenny Paulsén – 08-128 56 071

Förfrågningar: Peter Kult – 020-30 20 60