Cean HVB arbetar med starkt individualiserade vårdplaneringar i nära samarbete med den unge och socialtjänsten.

 

Cean HVB

Vi finns i Vårberg / Stockholm och har 6 platser för pojkar, i hemlik miljö. Vi är en av de kvalitetssäkrade enheterna i vårdflätan Cean och vänder oss till pojkar mellan 16 – 21 år. Problematiken kan vara missbruk och/eller kriminalitet, neuropsykiatriska problem och/eller psykisk ohälsa. Den unge kan även ha psykosocial problematik eller endast en komplicerad social situation.

ANSÖK OM PLATS

Verksamheten

Cean HVBs ambition är att erbjuda skräddarsydda lösningar som är individuella, flexibla och av hög kvalitet, samt vara bron mellan familj/skola/ arbetsliv/eget boende när annat stöd inte räcker till. Vår behandling är ett åtagande som gäller helheten för våra inskrivna klienter och vi finns tillgängliga för dem dygnet runt. Cean HVBs behandlingsteam består av: socionomer, behandlingspedagoger, steg-1 terapeut och behandlingssamordnare. Utöver ordinarie behandlingsteam finns inom företaget Cean även öppenvård att tillgå. Så som: psykolog, psykiater, leg psykoterapeut och beroendeterapeuter.

  • All personal på Cean HVB har gedigen kunskap om målgruppen och aktuell problematik. Dessutom finns på HVB-hemmet en kulturell kompetens och mångfald av språkkunskap.
  • All personal på Cean HVB får regelbunden ärende- och processinriktad handledning under ledning av leg psykolog/leg psykoterapeut.
  • HVB-hemmet är bemannat dygnet runt. Utöver ordinarie personal finns alltid tillgång till bakjour, vilket möjliggör akuta placeringar.
  • All personal uppmuntras till fortbildning och erbjuds därför regelbundet deltagande i seminarier, konferenser samt utbildningar inom området ungdomar, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatri.
  • All personal på Cean HVB kommer under 2015 ha slutfört utbildningen ”Vägledande samspel/ ICDP och anknytningsteori” för att öva och stärka sin förmåga till samspel och reflektion.
  • Ceans behandlingsteam utför missbruks- och eller neuropsykiatriska utredningar.

Målgrupp

Vi vänder oss till pojkar mellan 16 – 21 år. Problematiken kan vara missbruk, kriminalitet,neuropsykiatriska problem och/eller psykisk ohälsa. Dessa problemområden kan också vara i olika kombination med varandra, samt med inslag av ytterligare komplicerad social situation och/eller psykosocial problematik.

Behandlingsideologi

Vår teoretiska grundsyn består av en syntes i relationella teorier med verksamma inslag av kognitiva modeller, inlärningsteori och systemteori. Med hjälp av det relationella perspektivet förklaras och förstås psykiska svårigheter; relationella och känslomässiga, så som brister i grundläggande samspelsmönster.

På Cean HVB arbetar vi utifrån ett anknytningsteoretiskt synsätt med relationsinriktning, där relationen mellan behandlaren och den unge står i fokus. Vi strävar alltid efter en god relation med god anknytning. Det har som syfte att leda till ett samarbete där ungdomen själv finner nyttan i att beskriva sin situation så sanningsenligt som möjligt för att vården ska ge bästa möjliga resultat. En sådan relation uppnås genom ömsesidigt förtroende och respekt för den unge. Med hänsyn till det anknytningsteoretiska anslaget och till det relationsorienterade synsättet, har vi uteslutit sanktioner som ett vardagligt instrument i behandlingsarbetet. Sanktioner och bestraffningar leder oftast till behovet av att gömma sina problem, så att tillkortakommanden i behandlingen förblir dolda. Arbetet riskerar då att handla om regler, och konsekvenserna av att inte följa dem, istället för om individen och de problem han bär.

Skola eller annan sysselsättning

Alla ungdomar som bor på Cean HVB ska ha en sysselsättning. Denna kan bestå av skola, praktik, behandling eller annan strukturerad aktivitet. Utifrån den helhetssyn vi har på ungdomens förmåga att uppleva självständighet, måste vi arbeta aktivt med hela socialiseringen till samhället. Det är av största vikt att ungdomarna ges möjlighet att fullfölja sin skolgång för att möjliggöra vidare val i samhället, såsom yrkesliv och/eller vidare studier.Det utanförskap som följer av att inte ha en komplett skolgång utgör ofta grunden för att inte heller kunna vidmakthålla drogfrihet. Vi har ett samarbetsavtal med Misa AB. Misa har stor erfarenhet av att kartlägga vilket stöd varje individ behöver för att kunna delta i arbetslivet genom praktik eller arbete.

Kvalitetssäkring

Alla som bor på Cean HVB har regelbundna avstämningssamtal med behandlingsansvarig. Så följer vi upp deras upplevelse av stödets innehåll och kvalitet. Ungdomarna får dessutom göra BECK:s självskattning i samband med placering. Skattningen upprepas sedan var 4:e månad under placeringstiden. Alla resultat dokumenteras och bearbetas statistiskt. Cean HVB har även rutiner för egenkontroll i form av riskanalyser, regelbunden avvikelserapportering samt klagomålshantering.

Enhetsansvarig: Shiva Mohseny – 070-080 94 70

Förfrågningar: Peter Kult – 020-30 20 60

 

Behandlingsmetoder

Miljöterapi

Miljöterapi utgör en naturlig del av tillvaron på Cean HVB där vi använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos ungdomarna. I samspel med personal och de andra boende lär sig ungdomen sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter.

Motiverande samtal (MI)

MI används genomgående av all personal på Cean HVB som ett verktyg för att bekräfta och arbeta motiverande med ungdomarna. Då HVB-hemmet arbetar utifrån en relationsskapande, icke-konfrontativ ansats är lösningsfokuserade samtal utifrån MI det självklara verktyget i alla samtal.

Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

HAP utgår från den negativa inverkan som Cannabis har på ungdomens tankefunktioner när det gäller att lösa vardagliga problem. Insatsen kan sättas in i ett tidigt skede av placeringen eller användas när ett eller flera återfall inträffat.

Kriminell livsstil

För de ungdomar som har påbörjat, eller riskerar att utveckla, en kriminell karriär erbjuds påverkansprogrammet ”Kriminell livsstil”.

Aggression Replacement Training (ART)

Många av de ungdomar som kommer till oss har en historia av låg impuls-och affektkontroll. Här kan ART vara ett verktyg redan i ett tidigt skede av placeringen.

Återfallspreventionskurs (ÅFP)

För de ungdomar där drogfriheten blivit av mer stabil karaktär har vi funnit stor nytta med en kurs i återfallsprevention. Denna syftar till att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall och att bli uppmärksam på konsekvenserna av problembeteendet.

KBT – ACT

Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en vetenskapligt förankrad psykoterapeutisk metod och en riktning inom den kognitiva beteendeterapin. Dess syfte är att hjälpa ungdomen distansiera sig från sina tankar, känslor och fysiska reaktioner, och därmed bli mer flexibel i sitt agerande. Terapisamtal utifrån ACT kan bli aktuella under placeringens alla skeden.

KASAM

Kasam (Känsla av Sammanhang) erbjuds alla ungdomar i samband med inskrivning.