Cean HVB arbetar med starkt individualiserade vårdplaneringar i nära samarbete med den unge och socialtjänsten.

 

Cean HVB

Vi finns i Vårberg / Stockholm och har 6 platser för pojkar i hemlik miljö och vänder oss till pojkar mellan 16 – 21 år. Problematiken kan vara missbruk och/eller kriminalitet, neuropsykiatriska problem och/eller psykisk ohälsa. Den unge kan även ha psykosocial problematik eller endast en komplicerad social situation.

ANSÖK OM PLATS

Verksamheten

Cean HVBs ambition är att erbjuda skräddarsydda lösningar som är individuella, flexibla och av hög kvalitet, samt vara bron mellan familj/skola/ arbetsliv/eget boende när annat stöd inte räcker till. Vår behandling är ett åtagande som gäller helheten för våra inskrivna klienter och vi finns tillgängliga för dem dygnet runt. Cean HVBs behandlingsteam består av: socionomer, behandlingspedagoger, steg-1 terapeut och behandlingssamordnare. Utöver ordinarie behandlingsteam finns inom företaget Cean även öppenvård att tillgå. Så som: psykolog, psykiater, leg psykoterapeut och beroendeterapeuter.

  • All personal på Cean HVB har gedigen kunskap om målgruppen och aktuell problematik. Dessutom finns på HVB-hemmet en kulturell kompetens och mångfald av språkkunskap.
  • All personal på Cean HVB får regelbunden ärende- och processinriktad handledning under ledning av leg psykolog/leg psykoterapeut.
  • HVB-hemmet är bemannat dygnet runt. Utöver ordinarie personal finns alltid tillgång till bakjour, vilket möjliggör akuta placeringar.
  • All personal uppmuntras till fortbildning och erbjuds därför regelbundet deltagande i seminarier, konferenser samt utbildningar inom området ungdomar, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatri.
  • Ceans behandlingsteam utför missbruks- och eller neuropsykiatriska utredningar.

Målgrupp

Vi vänder oss till pojkar mellan 16 – 21 år. Problematiken kan vara missbruk, kriminalitet,neuropsykiatriska problem och/eller psykisk ohälsa. Dessa problemområden kan också vara i olika kombination med varandra, samt med inslag av ytterligare komplicerad social situation och/eller psykosocial problematik.

Vår behandlingsmetod

De unga som kommer till vårt HVB har stora svårigheter inom flera livsområden och rehabiliteringen går sällan obehindrat framåt utan upp och nedgångar är förväntade vilka används aktivt i behandlingen. Behandlingen bygger dels på att vi har en struktur för att få en god relation till klienterna och att vi tar deras målsättningar på allvar. I överenskommelser om mål och arbetsområden gör vi tillsammans korta planeringar med tät uppföljning. Personalen hjälper till med problemlösning och ger stöd och påminnelser vardagen.

Vid pågående missbruk eller återfall förstärker vi strukturen ytterligare med vår egen ”4-veckorsmetod”. Den bygger på socialstyrelsens och BUP:s riktlinjer och innebär att vi tillsammans med klienten identifierar risk- och skyddsfaktorer. Vi gör sedan en handlingsplan där vi arbetar med påverkbara risker och skydd. Klienter som behandlas enligt 4-veckorsmetoden har ett planeringsmöte var fjärde vecka där socialtjänsten och vårdnadshavare kan delta.

Skola eller annan sysselsättning

Alla ungdomar som bor på Cean HVB ska ha en sysselsättning. Denna kan bestå av skola, praktik, behandling eller annan strukturerad aktivitet.  Det är av största vikt att ungdomarna ges möjlighet att fullfölja sin skolgång för att möjliggöra vidare val i samhället, såsom yrkesliv och/eller vidare studier. Det utanförskap som följer av att inte ha en komplett skolgång utgör ofta grunden för att inte heller kunna vidmakthålla drogfrihet. Vi har ett samarbetsavtal med Misa AB. Misa har stor erfarenhet av att kartlägga vilket stöd varje individ behöver för att kunna delta i arbetslivet genom praktik eller arbete.

Kvalitetssäkring

Alla som bor på Cean HVB har regelbundna avstämningssamtal med behandlingsansvarig för att följa upp deras upplevelse av behandlingen.  Ungdomarna få skatta Becks ungdomssskalor samt ASSIST-Y  i samband med placering, detta för att kunna följa upp och utvärdera behandlingen kontinuerligt. Skattningen upprepas sedan var 3:e månad under placeringstiden. Cean HVB har tydliga rutiner för egenkontroll i form av riskanalyser, regelbunden avvikelserapportering samt klagomålshantering.

Enhetsansvarig: Ewa Brändholm– 070-080 94 70

Förfrågningar: Peter Kult – 020-30 20 60

 

Behandlingsmetoder

Miljöterapi

Miljöterapi utgör en naturlig del av tillvaron på Cean HVB där vi använder den fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos ungdomarna. I samspel med personal och de andra boende lär sig ungdomen sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter.

Motiverande samtal (MI)

MI används genomgående av all personal på Cean HVB som ett verktyg för att bekräfta och arbeta motiverande med ungdomarna. Då HVB-hemmet arbetar utifrån en relationsskapande, icke-konfrontativ ansats är lösningsfokuserade samtal utifrån MI det självklara verktyget i alla samtal.

Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

HAP utgår från den negativa inverkan som Cannabis har på ungdomens tankefunktioner när det gäller att lösa vardagliga problem. Insatsen kan sättas in i ett tidigt skede av placeringen eller användas när ett eller flera återfall inträffat.

Kriminell livsstil

För de ungdomar som har påbörjat, eller riskerar att utveckla, en kriminell karriär erbjuds påverkansprogrammet ”Kriminell livsstil”.

Aggression Replacement Training (ART)

Många av de ungdomar som kommer till oss har en historia av låg impuls-och affektkontroll. Här kan ART vara ett verktyg redan i ett tidigt skede av placeringen.

Återfallspreventionskurs (ÅFP)

För de ungdomar där drogfriheten blivit av mer stabil karaktär har vi funnit stor nytta med en kurs i återfallsprevention. Denna syftar till att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall och att bli uppmärksam på konsekvenserna av problembeteendet.