Cean Kvalificerat Stödboende erbjuder kompetent behandling och är ständigt närvarande med dygnetruntbemanning.

Kvalificerat Stödboende

Cean Kvalificerat Stödboende har i över tio år hjälpt unga att komma vidare i sina liv och tar emot flickor och pojkar 18 – 27 år. Här bor de i ”egna” lägenheter med stöd av behandlingsteam och kontaktpersoner. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten med individuella behandlingsplaner utifrån den unges behov.

Våra enheter är: Cean Söder (Stockholm/Södermalm),Cean Märsta / Skepptuna (Sigtuna), Cean Åre (Järpen).

Alla är kvalitetssäkrade delar i vårdflätan Cean. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

ANSÖK OM PLATS

 

Målgrupp

Vi erbjuder trygghet och livsstilsförändring för ungdomar med missbruksproblematik, samsjuklighet, kriminalitet, neuro-psykiatrisk- och/eller social problematik. Även ungdomar och unga vuxna som av andra anledningar behöver stöd och skydd på sin väg mot ett vuxet och självständigt liv har en plats hos oss. Om ungdomen av någon anledning inte behöver vårt boende, arbetar vi även med daginskrivningar och kvalificerat kontaktmannaskap.

Verksamheten

 • Centrum i Ceans stödboenden är våra lokaler för dagverksamhet. Där har vi vardagsrum, kök, kafé och kontor i välkomnande miljöer med hemliknande känsla. I samma lokaler ryms också samtals- och umgängesrum, samt arbetsstationer för vår personal.
 • Dörrarna är öppna och verksamheten är bemannad dygnet runt. Någon av oss finns alltid på plats medan andra är ute på aktiviteter eller ärenden med ungdomarna. Resten av veckans timmar bemannas våra stödboenden av vårt mobila team som gör hembesök varje kväll och alla helger.
 •  Den individuella behandlingsplanen utgår ifrån BBIC:s alla livsområden med anpassad ADL-träning. Vi erbjuder också regelbundna stödsamtal, samtalsterapi, återfallsprevention, HAP, nätverksmöten, familjesamtal, praktikplats, skola, utbildning, friskvård, fritidsaktiviteter, ”Kriminell livsstil – ett påverkansprogram”, regelbundna urinprov, utredning mm. Grunden till all behandling är anknytningen och relationen vi skapar i vardagsmötet med ungdomen.

Utredningar

 • Ceans öppenvård utför missbruksutredningar, psykologutredningar, neuropsykiatriska utredningar samt förälder – barn utredningar.

Lägenheter och rutiner

 • Våra lägenheter är ettor och tvåor med kök i vanliga hyreshus utspridda på ett flertal adresser i närförort och innerstan. Där gäller samma regler som för en vanlig hyresgäst. Varken narkotika eller alkohol får finnas i lägenheten. Övriga överenskommelser om tider och besök är individuella efter behov.
 • Lägenheterna är basmöblerade och ungdomen tar med sig egna inventarier för mer hemkänsla.
 • Ungdomen får kontaktpersoner som hen träffar flera tillfällen i veckan för planering och stödsamtal. Behandlingsteamen har daglig kontakt med ungdomen och jourpersonal gör hembesök varje kväll.
 • Runt narkotika och alkohol sker regelbundna urinprov och uppföljning av resultaten med kontinuerliga motiverande samtal, eventuell HAP eller återfallsprevention. Vi har också utvecklade samarbeten med flera externa avgiftningsaktörer.
 • Varje ungdom erbjuds samtals-terapi och rekommenderas starkt att prova erbjudandet.
 • Vi lägger stor vikt vid daglig sysselsättning, uppmuntrar till studier och har ett utvecklat samarbete med Misa AB för stöd i arbetssökande och praktik som leder till arbete.

Skola och sysselsättning

Eftersom vår behandlingsform strävar efter att vara så nära ungdomarnas verklighet som möjligt, lägger vi stor vikt vid den dagliga sysselsättningen. Vi uppmuntrar till studier om intresse finns, men har också utvecklat ett samarbetsavtal med Misa AB. Misa har stor kompetens med kartläggning och praktik som leder till arbete. Kartläggningen undersöker ungdomens drivkrafter, möjligheter och motstånd. Coacherna på Misa utgår sedan ifrån dessa när de föreslår praktikplats för erfarenhet. Praktikplatsen leder ofta till en riktig avlönad anställning. Cean och Misa har den gemensamma grundinställningen: Med rätt stöd och hjälp finns plats och möjlighet för alla människor i vårt samhälle.

Kvalificerat Stödboendes behandlings- team består av:

 • Socionomer
 • Behandlingspedagoger
 • Samtalsterapeut
 • Alkohol- och drogterapeut
 • Sjuksköterska
 • KBT-terapeut
 • Motivatör (Jelinek-utbildad)
 • Utöver ordinarie behandlingsteam finns inom företaget Cean även andra resurser att tillgå vid behov och önskemål från uppdragsgivare. Så som:
 • Psykolog
 • Psykiater
 • Leg psykoterapeut

Personalen

 • All personal på Cean kvalificerade stödboende får regelbunden ärende- och processinriktad handledning under ledning av leg psykolog/leg psykoterapeut.
 • All personal uppmuntras till fortbildning och erbjuds därför regelbundet deltagande i seminarier, konferenser samt utbildningar inom området ungdomar, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatri.
 • All personal på Cean kvalificerade stödboende kommer under 2015 ha slutfört utbildningen ”Vägledande samspel/ ICDP och anknytningsteori” för att öva på och stärka sin förmåga till samspel och reflektion.

Behandlingsideologi

Vår behandlingsfilosofi vilar i en relationell grundsyn utifrån anknytningsteori, mentalisering- och affektteori. Vårt förhållningssätt är ”icke-repressivt” och vi vet att mänskliga relationer och tillhörighet är bärande för modet att förändra sitt liv. Vi ger inte upp. Vårt mål är att ungdomen ska bli självständig och oberoende av socialtjänsten. På Cean arbetar vi utifrån ett anknytningsteoretiskt synsätt med relationsinriktning, där relationen mellan behandlaren och den unge står i fokus. I arbetet med ungdomar är en god relation med god anknytning viktig. Vi strävar efter ett samarbete där ungdomen själv finner nyttan i att beskriva sin situation så sanningsenligt som möjligt. Så når vården bästa möjliga resultat. Relationen byggs av ömsesidigt förtroende och respekt för den unge. Med hänsyn till det anknytningsteoretiska anslaget och till det relationsorienterade synsättet har vi uteslutit sanktioner som ett vardagligt instrument i behandlingsarbetet. Sanktioner och bestraffningar skapar behov av att gömma sina problem, så att tillkortakommanden i behandlingen förblir dolda eller oadresserade. Arbetet riskerar då handla om regler, och konsekvenserna av att inte följa dem, istället för om den unge och de problem hen bär.

Behandlingsmetoder

Vi tror inte på en allena-rådande metod, utan lägger stor vikt vid individens särskilda behov. Vi har kompetens i KBT, Psykodynamik, Mindfullness, ICDP, ACT, MI, HAP och ÅFP. Dessa metoder används individanpassat i vår behandling. Vi kan också erbjuda ”Kriminell livsstil – Ett påverkansprogram” vid behov.
Vi utgår ifrån ett sokratiskt förhållningssätt istället för ett auktoritärt. Detta innebär att vi är övertygade om att sann utveckling och förändring kommer inifrån och ur egen reflektion, inte för att tillfredsställa oss eller andra.
Vid missbruk arbetar vi med tydliga ramar och urinprov, samt avgiftning när det behövs. Vi skriver inte ut ungdomen vid återfall utan understödjer öppenhet för möjlighet att ta hjälp. Narkotika fungerar oftast som smärtlindring, därför söker vi vad som orsakar smärtan och vet att medkänsla och relation behövs för att den beroende ska orka bära sin smärta utan droger eller alkohol. Läs mer om hur vi inom Cean arbetar med beroende här.

Våra enheter:

Cean Söder – Södermalm/Stockholm

Enhetsansvarig: Magnus Karlsson – 08-128 56 041

Cean Märsta

Enhetsansvarig: Åsa Hellström – 08-128 56 060

Cean Åre

Cean Åre är en möjlighet till miljöombyte, öppnare vyer, fysiska aktiviteter och behandling för ungdomar som behöver bryta destruktiva mönster kopplade till den sociala miljön.

I fantastisk natur vid Jämtländska Järpen, Rissna-fallen och bara 15 min bilresa från Åres alpinanläggning finns Cean/Åre’s träningslägenheter.

Enhetsansvarig: Bianca Zandén – 08-128 56 080

Förfrågningar: Peter Kult – 020 30 20 60

 

Anhörigarbete

Vi arbetar med nätverksmöten för samverkan runt ungdomens behov. Om ungdomen är över 18 år inte vill ha kontakt med familj eller andra närstående, respekterar vi detta. Vi arbetar med ”nätverkskarta” och erbjuder familjesamtal. Dessa kan ske enskilt med anhörig eller tillsammans med ungdomen.

Kvalitetssäkring

Alla som bor i Ceans lägenheter har regelbundna avstämningssamtal med behandlingsansvarig för att följa upp deras upplevelse av stödets innehåll och kvalitet. Ungdomarna får dessutom göra BECK:s självskattning i samband med placering. Skattningen upprepas sedan var 4:e månad under placeringstiden. Alla resultat dokumenteras och bearbetas statistiskt. Cean kvalificerade stödboende har även rutiner för egenkontroll i form av riskanalyser, regelbunden avvikelserapportering samt klagomålshantering.