Vårt arbetsätt

Cean bygger sin vårdideologi på en övertygelse om:

 • Humanismens värde och etiska grundprinciper.
 • Integritet och respekt för individens okränkbarhet.
 • Att växande och förändring sker i tillitsfulla relationer.
 • Att utsatthet och stigmata är sociala konstruktioner som kan förändras.

Cean arbetar utifrån ett relationellt förhållningssätt.

Den relationella modellen beskriver hur brister i självkänsla, relationsmönster och självreglering samverkar och skapar svårigheter på flera plan parallellt. Den relationella teorin, integrerat med socialpsykologi, visar hur man kan se ungdomars svårigheter i termer av utanförskap/exkludering och stigmatisering. Med andra ord sammanhangets bristande stöd och förståelse.

Denna teoretiska modell ligger till grund för hur Cean utformar sina behandlingsinsatser. Följande grundbegrepp är viktiga.

 • Anknytning; livsviktigt och nyckeln till förändring.
 • Samspel; grunden till tillit och vitalitet.
 • Självkänsla; att våga och kunna lita på sin egen förmåga.
 • Självständighet; skapa tillit och egenvärde för att tillsammans kunna lägga den grund som krävs för ett självständigt liv.

Relationellt förhållningssätt i missbruksbehandling

Missbruk av droger och alkohol fungerar oftast som smärtlindring. Smärta orsakad av missbruket i sig, men även av tidigare förvärvade sår. För att sluta använda denna lindring behöver människan bära och bearbeta sin smärta. En viktig förutsättning för att våga detta är trygga och nära relationer. För värme, avlastning, reflektion och läkning. Relation och samspel är också viktigt för oss som behandlare. För att kunna vägleda de ungdomar vi arbetar med behöver vi se dem där de är och förstå det de förstår.

Sören Kierkegaard formulerar sig så här:

-”Om jag vill lyckas föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukheten inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.”

Metoder vid utredning och behandling

Alla vårdtagare som är inskrivna i AB Ceans vårdfläta har starkt individualiserade behandlingsplaner. Relationen och det relationella förhållningssättet är grunden vi på Cean arbetar utifrån, men vi kommer också in i verksamheten med olika kompetenser och kunskaper som vi delar med oss av mellan våra olika enheter. De metoder Cean använder ska finna stöd i vetenskap och evidensbaserad praktik eller beprövad erfarenhet samt utgå från varje enskild individs unika behov, situation och önskemål. Se mer i faktarutan.

Evidensbaserade metoder

 

 •     Affektiv Psykoterapi
 •     Mentaliseringsarbete
 •     Kognitiv beteende terapi
 •     Symboldrama

Metoder med stöd i beprövad erfarenhet

 

 •     Individuella samtal
 •     Familjesamtal/Terapi
 •     Konsultationer med skol- och barnomsorgspersonal
 •     Nätverksmöten
 •     Vägledningsmöten med familjehem enligt Vägledande Samspel
 •     ADL träning
 •     Umeå-modellen, 9 livsområden
 •     Psyko-education: Vägledande samspel/International Child Development Program
 •     Haschavvänjningsprogrammet (HAP) – en metod för behandling av cannabismissbruk.
 •     Återfallsprevention – Färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel.
 •     Kriminalitetsprogrammet – ett påverkansprogram.